ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ณ ห้องประชุม Ag106 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง”