หัวข้อข่าว

ฐานที่ 5 วิทยาศาสตร์ ป.ปลา พาเพลิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้และบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ

BN-พัฒนาบุคลากร

BN-ลงแขกดำนา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 20 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ฺBN-ประกวดตามสัญลักษณ์

BN-แสดงความยินดี

BN-ปฐมนิเทศน์นักศึกษา 2562

ลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

การนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร