บุคลากรประจำสาขาวิชาการประมง


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประมง

ชื่อ-สกุล : อ.อนาวิล พรหมเทพ
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ : 08-1871-7961
E-mail : anavil.p@snru.ac.th
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ทาริกา ผาใต้
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 09-5193-2589
E-mail : tarika.k@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-5008-7847
E-mail : songsub.a@snru.ac.th
 
ชื่อ-สกุล : อ.นพรัตน์ พัชณีย์
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-6636-0902
E-mail : nopparat.p@snru.ac.th
ชื่อ-สกุล : อ.อรอนงค์ ไชยรา
ตำแหน่ง :  อาจารย์
โทรศัพท์ : 08-9713-5112
E-mail : aonanong.c@snru.ac.th
 
ชื่อ-สกุล : สกลสุภา เจนศิริวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 06-3494-6469
E-mail : sakolsupa@snru.ac.th